Gmina Międzyzdroje
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510250008-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.
Gmina Międzyzdroje: Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604925-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyzdroje.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.ZP.271.9.2019.AR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: Zadanie nr 1 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach „Park Popołudniowy”, w wycenie należy uwzględnić zieleń i etap I robót budowlanych. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach- Park Popołudniowy (działka nr 60/6- fragment działki o powierzchni 0,2538ha, w zakresie przyłączy: 60/7 obręb 0020)”. Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, terenów zieleni (nowe nasadzenia i usunięcie gatunków inwazyjnych), niwelacji terenu, budowie instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu), instalacji wody (na potrzeby podlewania zieleni) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 2 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach „Park Aktywności”, w wycenie należy uwzględnić zieleń i etap I robót budowlanych. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - Park Aktywności (działka nr 73- fragment działki o powierzchni 0,7451ha, w zakresie przyłączy: 60/7 obręb 0020). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, boisk z nawierzchnią trawiastą do gry w badmintona i siatkówkę, terenów zieleni (nowe nasadzenia i usunięcie gatunków inwazyjnych), niwelacji terenu, budowie instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu), instalacji wody (na potrzeby podlewania zieleni) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 3 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Alei Gwiazd w Międzyzdrojach „Plac Gwiazd”, w wycenie należy uwzględnić zieleń oraz etap I i etap II robót budowlanych. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Bohaterów Warszawy/ Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach- Plac Gwiazd (działka nr 256- fragment działki o powierzchni 1,0428 ha, w zakresie przyłączy: 60/8 obręb 0020)”. Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, terenów zieleni (nowe nasadzenia i wycinki), niwelacji terenu, wykonaniu murków oporowych, budowie instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu), instalacji wody (na potrzeby podlewania zieleni), placu zabaw wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 4 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego w Międzyzdrojach „Park Zdrojowy”, w wycenie należy uwzględnić projekt w całości zieleń roboty budowlane. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Międzyzdrojach ” (działka nr 264 o powierzchni 0,9486 ha, obręb 0020). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, terenów zieleni (nowe nasadzenia i konieczne wycinki), niwelacji terenu wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 5 Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach „Nasadzenia drzew przyulicznych”, w wycenie należy uwzględnić projekt w całości zieleń roboty budowlane. Celem robót inwestycyjnych jest wykonanie nasadzeń drzew dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach – nasadzenia drzew przyulicznych”. Tereny opracowania znajduje się w Międzyzdrojach przy ulicach: Promenada Gwiazd, Bohaterów Warszawy, 100-lecia PP, Gryfa Pomorskiego, Marii Dąbrowskiej i Kolejowej. Zadanie nr 6 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach „Zielona Brama”, w wycenie należy uwzględnić projekt w całości zieleń i roboty budowlane. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach” (działka nr 286, 285 o powierzchni 0,2079 ha, obręb 0021). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, remont muru oporowego, terenów zieleni (nowe nasadzenia i wycinki), niwelacji terenu wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 7 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Niepodległości i Kolejowej w Międzyzdrojach „Plac przyrodniczy”, w wycenie należy uwzględnić projekt w całości zieleń i roboty budowlane. Przedmiotem robot inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Niepodległości/ Kolejowa w Międzyzdrojach- Plac Przyrodniczy” (działka nr 258 o powierzchni 0,12 ha, obręb 0021). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, terenów zieleni (nowe nasadzenia i wycinki), niwelacji terenu) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 8 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Krasickiego i Zwycięstwa w Międzyzdrojach „Park Rzeźb”, w wycenie należy uwzględnić zieleń i etap I robót budowlanych. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Zwycięstwa/ Krasickiego w Międzyzdrojach” (działka nr 251 o powierzchni 0,1801ha, obręb 0020). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: nowych utwardzeń, elementów małej architektury, murków oporowych, terenów zieleni (nowe nasadzenia i usunięcie gatunków inwazyjnych), niwelacji terenu, budowie instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu) wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu. Zadanie nr 9 Zagospodarowanie terenów zieleni przy ulicy Bukowej, Przy Wodociągach, Leśnej w Międzyzdrojach „Park Leśny” w wycenie należy uwzględnić zieleń oraz etap I i etap II robót budowlanych. Przedmiotem robót inwestycyjnych jest projekt „Zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Bukowej/ Leśnej/ Przy Wodociągach w Międzyzdrojach” (działka nr 173/2 obręb 0021). Planowana inwestycja polega na m.in.: zmianie zagospodarowania terenu obejmującej wykonanie: ścieżek, elementów małej architektury, terenów zieleni, niwelacji terenu, wraz z innymi koniecznymi pracami wynikającymi z przyjętego zagospodarowania terenu, wycinka drzew gatunków inwazyjnych, ustawienie punktów dydaktycznych. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA ZIELENI OBEJMUJE OKRES 12 MIESIĘCY OD KOŃCOWEGO ODBIORU CAŁOŚCI ROBÓT I POLEGA NA: 1. PIELĘGNACJI ISTNIEJĄCYCH DRZEW, w tym: Cięcie drzew i krzewów, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin. W zależności od określonego celu: - cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; - cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 2. PIELĘGNACJI NASADZEŃ, w tym: • podlewanie, • odchwaszczanie, • nawożenie, • usuwanie odrostów korzeniowych, • poprawianie misek, • okopczykowanie krzewów jesienią, • rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, • wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, • przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), • wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych. 3. PIELĘGNACJI TRAWNIKÓW, w tym: • koszenie, • nawożenie, • podlewanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę. Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym między innymi koszty wycinki drzewostanu, regulacji istniejących nawierzchni wraz z urządzeniami naziemnymi uzbrojenia podziemnego z dostosowaniem do poziomu projektowanej nawierzchni zjazdów i ciągów pieszych przyległych do planowanej inwestycji, odbiorów, atestów, prób, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zamiennej. Dodatkowo należy uwzględnić w wycenie: 1. Wymianę studni wodomierzowej – 4 szt. Studnie wodomierzowa mrozoodporne, bez dna, o przekroju prostokątnym z zestawem/ami konsoli umożliwiającymi montaż wodomierzy DN15/20/25 (zawór odcinający, zawór zwrotny antyskażeniowy z zaworem spustowym) zamontowanym/i na rozsuwanej listwie ze stali nierdzewnej, dostępnym/i z poziomu gruntu. Studnia wyposażona w zwieńczenie teleskopowe zapewniające regulację wysokości do 200 mm i nachylenie pod kątem do 10 st. oraz prostokątną pokrywę z ramą z żeliwa sferoidalnego klasy B125 zamykaną na zamek. Korek izolacyjny powinien być wykonany ze spienionego polietylenu, a izolacja boczna studni z polistyrenu ( w przypadku średnicy wodomierzy powyżej DN25 należy stosować szczelne studnie polimerobetonowe). 2. Tablice informacyjno-pamiątkową o wymiarach 80x120 cm. – szt. 9. Konstrukcja tablicy z kształtownika stalowego 40x40 mm i grubości ścianek 2 mm. Całość pomalowana zostanie farbą podkładową warstwa oraz farbą nawierzchniową epoksydową warstwy, kolor do wyboru (proponowany biały). Grafika wykonana będzie z foli na blasze ocynkowanej i malowanej fabrycznie (proszkowo) o grubości 0,5 mm, całość zabezpieczona będzie folią ochronną wytrzymującą przy średnim nasłonecznieniu do 5 lat. Z treścią uzgodnioną z inwestorem. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informację o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy p.z.p.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8113481.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GORBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kołobrzeska 8C
Kod pocztowy: 78-300
Miejscowość: Świdwin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10350000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10350000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13136035.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Wykonanie części nasadzeń i ścieżek mineralnych
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych