Gmina Międzyzdroje
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540188627-N-2019 z dnia 09-09-2019 r.
Międzyzdroje:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586296-N-2019
Data: 14/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (url): bip.miedzyzdroje.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Zamiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa, Rok produkcji - 2019 − Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody − DMC - do 3,5 tony − Konstrukcja przegubowa − Ładowność zamiatarki - co najmniej 1000 kg − Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym dwu szczotkowym: − Wysokość - maksymalnie - 2000 mm − Szerokość - maksymalnie - 1300 mm ( szerokość nośnika narzędzi ) − Długość - maksymalnie - 4700 mm − Szerokość zamiatania - co najmniej - 2200 mm − Silnik Diesel - moc minimalnie - 50 kW − Podwozie 4 kołowe, napęd hydrostatyczny − Średnica zawracania pomiędzy ścianami - maksymalnie 6 m − Rozmiar opon min R 15 M+S − Układ elektryczny 12 V − Kabina zamknięta, siedzenie umieszczone centralnie, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana − Pojazd wolnobieżny - prędkość maksymalna - 25 km/h − Minimalna prędkość transportowa 25 km/h − Ręczny wąż ssawny wąż ssawny teleskopowy długość minimum 2,5 m, średnica minimum 120 mm, ( dostosowany do pracy po obu stronach maszyny, z uchwytem, chowany po zakończeniu pracy ) − Myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, wydajność min. 10 l/min; 100 bar, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem min. 10 m. − Przyłącze do hydrantu − Oświetlenie zgodne z przepisami prawo o ruchu drogowym, światło i akustyczny sygnał cofania, − Emisja spalin - co najmniej etap III b ( Euromot III b ) − Zespół zamiatający dwu szczotkowy - indywidualna regulacja każdej ze szczotek, średnica szczotek - minimum - 850 mm ( szerokość zamiatania, odchylenie od osi pojazdu, nacisk szczotek ) minimalna szerokość zamiatania 2200 mm − Klapa dużych śmieci sterowana z kabiny operatora − Zbiornik na nieczystości - minimum 1000 litrów pojemności całkowitej zgodnie z EN 15429 ( certyfikat ) wykonany z materiału odpornego na korozję i ścieranie, kiprowanie hydrauliczne, wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm − Zbiornik wody czystej - minimum 180 litrów − Wysokość pokonywania krawężników - minimum 150 mm − Certyfikat PM 2,5; PM 10 - potwierdzenie EUnited ( certyfikat ) − Homologacja umożliwiająca poruszanie się pojazdu po drogach publicznych − Gwarancja co najmniej 12 miesięcy − Bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy - do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca ( dotyczy gwarancji). Oferowana przez wykonawcę zamiatarka powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne , jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Zamiatarka powinna posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu - 60 miesięcy 2) 60 równych miesięcznych rat leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu umowy będzie ulegać zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M ( część odsetkowa rat będzie zmienna, obliczana w oparciu o stały % stawki Leasingodawcy ), 3) Opłata wstępna 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Opłata przygotowawcza ( jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) - zgodnie ze złożona ofertą, płatna w terminie ostatniej miesięcznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT, w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy netto obejmującego opłatę wstępną, miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę końcową. 7) Waluta leasingu - polski złoty 8) Preferowany termin płatności rat leasingowych - w 15 dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu wynosi 1zł.
W ogłoszeniu powinno być: Zamiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa, Rok produkcji - 2019 − Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody − DMC - do 3,5 tony − Konstrukcja przegubowa − Ładowność zamiatarki - co najmniej 1000 kg − Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym dwu szczotkowym: − Wysokość - maksymalnie - 2000 mm − Szerokość - maksymalnie - 1300 mm ( szerokość nośnika narzędzi ) − Długość - maksymalnie - 4700 mm − Szerokość zamiatania - co najmniej - 2200 mm − Silnik Diesel - moc minimalnie - 50 kW − Podwozie 4 kołowe, napęd hydrostatyczny − Średnica zawracania pomiędzy ścianami - maksymalnie 6 m − Rozmiar opon min R 15 M+S − Układ elektryczny 12 V − Kabina zamknięta, siedzenie umieszczone centralnie, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana − Pojazd wolnobieżny - prędkość maksymalna - 25 km/h − Minimalna prędkość transportowa 25 km/h − Ręczny wąż ssawny wąż ssawny teleskopowy długość minimum 2,5 m, średnica minimum 120 mm, ( dostosowany do pracy po obu stronach maszyny, z uchwytem, chowany po zakończeniu pracy ) − Myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, wydajność min. 10 l/min; 100 bar, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem min. 10 m. − Przyłącze do hydrantu − Oświetlenie zgodne z przepisami prawo o ruchu drogowym, światło i akustyczny sygnał cofania, − Emisja spalin - co najmniej etap III b ( Euromot III b ) − Zespół zamiatający dwu szczotkowy - indywidualna regulacja każdej ze szczotek, średnica szczotek - minimum - 850 mm ( szerokość zamiatania, odchylenie od osi pojazdu, nacisk szczotek ) minimalna szerokość zamiatania 2200 mm − Klapa dużych śmieci sterowana z kabiny operatora − Zbiornik na nieczystości - minimum 1000 litrów pojemności całkowitej zgodnie z EN 15429 ( certyfikat ) wykonany z materiału odpornego na korozję i ścieranie, kiprowanie hydrauliczne, wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm − Zbiornik wody czystej - minimum 180 litrów − Wysokość pokonywania krawężników - minimum 150 mm − Certyfikat PM 2,5; PM 10 - potwierdzenie EUnited ( certyfikat ) − Homologacja umożliwiająca poruszanie się pojazdu po drogach publicznych − Gwarancja co najmniej 12 miesięcy − Bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy - do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca ( dotyczy gwarancji). Oferowana przez wykonawcę zamiatarka powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne , jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Zamiatarka powinna posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu - 60 miesięcy 2) 60 równych miesięcznych rat leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu umowy będzie ulegać zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M (zarówno część odsetkowa i część kapitałowa będzie zmienna - część odsetkowa będzie obliczana w oparciu o oprocentowanie, na które składa się WIBOR 1M oraz marża Leasingodawcy), 3) Opłata wstępna 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Opłata przygotowawcza ( jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) - zgodnie ze złożona ofertą, płatna w terminie ostatniej miesięcznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT, w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy netto obejmującego opłatę wstępną, miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę końcową. 7) Waluta leasingu - polski złoty 8) Preferowany termin płatności rat leasingowych - w 15 dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu wynosi 1zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-18, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych