Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510248927-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.
Gmina Międzyzdroje: Dostawa nowej przegubowej zamiatarki w formie leasingu finansowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586296-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540174109-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyzdroje, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500  Międzyzdroje, woj. , państwo Polska, tel. 913 275 652, e-mail um@miedzyzdroje.pl, faks 913275630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyzdroje.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowej przegubowej zamiatarki w formie leasingu finansowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.ZP.271.3.2019.AR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamiatarka wraz z osprzętem musi być fabrycznie nowa, Rok produkcji - 2019 − Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody − DMC - do 3,5 tony − Konstrukcja przegubowa − Ładowność zamiatarki - co najmniej 1000 kg − Wymiary zamiatarki wraz z zespołem zamiatającym dwu szczotkowym: − Wysokość - maksymalnie - 2000 mm − Szerokość - maksymalnie - 1300 mm ( szerokość nośnika narzędzi ) − Długość - maksymalnie - 4700 mm − Szerokość zamiatania - co najmniej - 2200 mm − Silnik Diesel - moc minimalnie - 50 kW − Podwozie 4 kołowe, napęd hydrostatyczny − Średnica zawracania pomiędzy ścianami - maksymalnie 6 m − Rozmiar opon min R 15 M+S − Układ elektryczny 12 V − Kabina zamknięta, siedzenie umieszczone centralnie, oszklona, ogrzewana i klimatyzowana − Pojazd wolnobieżny - prędkość maksymalna - 25 km/h − Minimalna prędkość transportowa 25 km/h − Ręczny wąż ssawny wąż ssawny teleskopowy długość minimum 2,5 m, średnica minimum 120 mm, ( dostosowany do pracy po obu stronach maszyny, z uchwytem, chowany po zakończeniu pracy ) − Myjka wysokociśnieniowa montowana z tyłu pojazdu, wydajność min. 10 l/min; 100 bar, wyposażona w pistolet ręczny natryskowy z wężem min. 10 m. − Przyłącze do hydrantu − Oświetlenie zgodne z przepisami prawo o ruchu drogowym, światło i akustyczny sygnał cofania, − Emisja spalin - co najmniej etap III b ( Euromot III b ) − Zespół zamiatający dwu szczotkowy - indywidualna regulacja każdej ze szczotek, średnica szczotek - minimum - 850 mm ( szerokość zamiatania, odchylenie od osi pojazdu, nacisk szczotek ) minimalna szerokość zamiatania 2200 mm − Klapa dużych śmieci sterowana z kabiny operatora − Zbiornik na nieczystości - minimum 1000 litrów pojemności całkowitej zgodnie z EN 15429 ( certyfikat ) wykonany z materiału odpornego na korozję i ścieranie, kiprowanie hydrauliczne, wysokość opróżniania zbiornika minimum 1400 mm − Zbiornik wody czystej - minimum 180 litrów − Wysokość pokonywania krawężników - minimum 150 mm − Certyfikat PM 2,5; PM 10 - potwierdzenie EUnited ( certyfikat ) − Homologacja umożliwiająca poruszanie się pojazdu po drogach publicznych − Gwarancja co najmniej 12 miesięcy − Bezpłatne przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia Podjęcie napraw w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie licząc czasu w dniach ustawowo wolnych. Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie licząc czasu w dni ustawowo wolne. Maksymalny czas naprawy - do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt wykonawcy. Koszt transportu do zamawiającego ponosi wykonawca ( dotyczy gwarancji). Oferowana przez wykonawcę zamiatarka powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne , jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Zamiatarka powinna posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełniania formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych. Wymagania dotyczące leasingu: 1) Okres leasingu - 60 miesięcy 2) 60 równych miesięcznych rat leasingowych; wysokość miesięcznych rat leasingowych po podpisaniu umowy będzie ulegać zmianom stosownie do zmian stopy procentowej WIBOR 1M (zarówno część odsetkowa i część kapitałowa będzie zmienna - część odsetkowa będzie obliczana w oparciu o oprocentowanie, na które składa się WIBOR 1M oraz marża Leasingodawcy), 3) Opłata wstępna 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, 4) Opłata przygotowawcza ( jeżeli wystąpi )- zgodnie ze złożoną ofertą, płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 5) Opłata końcowa ( jeżeli wystąpi ) - zgodnie ze złożona ofertą, płatna w terminie ostatniej miesięcznej raty leasingowej 6) Podatek VAT, płatny w całości, z góry przy pierwszej racie leasingowej, bezpośrednio po wydaniu przedmiotu umowy, nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT . Po wydaniu przedmiotu umowy Leasingodawca wystawi fakturę VAT, w której naliczy podatek od ustalonego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia Leasingodawcy netto obejmującego opłatę wstępną, miesięczne raty leasingowe, opłatę przygotowawcza i opłatę końcową. 7) Waluta leasingu - polski złoty 8) Preferowany termin płatności rat leasingowych - w 15 dniu każdego miesiąca 9) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela. 10) Po upływie okresu obowiązywania umowy leasingu i po zapłaceniu przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy przedmiot leasingu staje się własnością Zamawiającego. 11) Opłata za przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu wynosi 1zł.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34100000-8

Dodatkowe kody CPV: 66114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa nowej przegubowej zamiatarki w formie leasingu finansowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 353821.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: mLeasing Sp. z o.o. Oddział Szczecin
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zbożowa 4
Kod pocztowy: 70-653
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 432783.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 432783.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 432783.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych