Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe - Petycje

Urząd Miejski w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art.12 w związku z art.13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzyzdrojów, z siedzibą w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: e-mail. um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631, bądź pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: rozpatrzenia petycji złożonej  przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą : Rada Miejska w Międzyzdrojach, Poczta Polska S.A., podmioty  świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w  pozyskaniu danych osobowych. Jednostki administracji publicznej uprawnione do współpracy, sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.  

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18  stycznia 2011r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  poczynając od  1 stycznia roku następnego.

Sposób przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich
Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla zrealizowania celu przetwarzania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Mioduszewska

Data wytworzenia:
23 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
23 lip 2019, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
14 mar 2023, godz. 14:47