Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot na terenie miasta Międzyzdroje

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot na terenie miasta Międzyzdroje (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie miasta Międzyzdroje, których lokalizacja została wskazana w załączniku nr 1 do regulaminu.
 2. Z usługi publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot na terenie miasta Międzyzdroje (zwanej dalej „Usługą”) może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 3. Regulamin dostępny jest z sieci Hotspot pod adresem https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/regulamin-korzystania-z-sieci-punktow-publicznego-dostepu-do-internetu-bezprzewodowego-typu-hot i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID:  „MiedzyzdrojeMiastoGwiazd”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Zakres odpowiedzialności

 1. W ramach realizacji Usługi, Gmina Międzyzdroje dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Gmina Międzyzdroje zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 3. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 4. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 5. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera/urządzenia końcowego Użytkownika w Internecie.
 6. Gmina Międzyzdroje nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą Hotspot.
 7. Gmina Międzyzdroje ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.
 8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Gmina Międzyzdroje nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.
 9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 10. Zgodnie z regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 30 Mbit/s (download). Każdemu Użytkownikowi przyznaje się indywidualny dostęp do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń. Autoryzacja następuje po indywidualnym adresie urządzenia (adresie MAC).
 11. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym minimum w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11g lub 802.11n (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie „MiedzyzdrojeMIastoGwiazd”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota. Aby się zalogować do hotspota należy zatwierdzić na stronie logowania zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11a/b/g/n/ac będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  5. odsprzedawania dostępu do Internetu,
  6. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Gmina Międzyzdroje ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 5. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§4. Wyłączenie odpowiedzialności Gminy Międzyzdroje

 1. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 2. Gmina Międzyzdroje zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 3. Gmina Międzyzdroje nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:
  1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
  2. przesyłanie danych Użytkownika;
  3. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hotspota. 

§5. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: hotspot@miedzyzdroje.pl
 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Gminy Międzyzdroje, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Gminy Międzyzdroje.

§6. Rejestracja

 1. W celu uzyskania dostępu do sieci Hotspot należy dokonać autoryzacji Użytkownika za pośrednictwem strony logowania Hotspotu. Autoryzacja dokonywana jest poprzez akceptację regulaminu Hotspotu zamieszczone na stronie logowania.
 2. Proces autoryzacji jest jednorazowy co umożliwia połączenie się z każdym z punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot bez konieczności ponownej akceptacji regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 19.12.2022 r. i może zostać zmieniony przez Gminę Międzyzdroje w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik1.1 (PDF, 4.62Mb) 2022-12-30 12:59:31 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grądz

Data wytworzenia:
30 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
30 gru 2022, godz. 12:59

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
27 cze 2023, godz. 08:32