18548 Działka nr 358 obr. 20 | BIP - Gmina Międzyzdroje
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Działka nr 358 obr. 20

Sprzedaż Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie:

Cena wywoławcza

41 820,00 PLN
cena za metr 836,40 zł

Wadium

4 200,00 PLN
  • Powierzchnia: 50 m2
  • Obręb: 21
  • Numer działki: 358
  • Księga wieczysta: SZ1W/00015067/0
  • Tryb przetargu: Przetarg ustny ograniczony

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ulicy Pomorskiej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działki: nieregularny (zbliżony do wąskiego prostokąta). Teren uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, działka oznaczona jest symbolem użytku (B) – tereny mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości dokonuje się w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy o gospodarce nieruchomościami – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka oferowana do sprzedaży nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Położenie nieruchomości


Ogłoszenie przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej UrzęduMiejskiego w Międzyzdrojach przy pl. Ratuszowym 1.
CENY WYWOŁAWCZA WYNOSI: 41.820,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemsetdwadzieścia złotych 00/100) i zawiera podatek VAT w stawce 23%.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.:
- minimalne postąpienie: 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych)
W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści działek nr:
357, 360 obręb 20 miasta Międzyzdroje jeżeli:
1. Wniosą wadium w terminie do 08.07.2022r. (włącznie) wadium w wysokości: 4.200,00 zł (słownie:
cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego ze wskazaniem w tytule
przelewu numeru działki której dotyczy wpłacane wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez:
PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: numer działki będącej
przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwa oferenta.
2. Dokonają pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu nie później niż do dnia
11.07.2022 r. do godziny 14.00; w zamkniętej kopercie z napisem: „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu
na sprzedaż działki nr 358", zgłoszenie można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi
Interesantów lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.
Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego


Linki do aktów prawa lokalnego


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Baczyńska

Data wytworzenia:
21 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Baczyńska

Data publikacji:
21 cze 2022, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Baczyńska

Data aktualizacji:
21 cze 2022, godz. 12:23