Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

RI.ZP.271.10.2024 - "Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje"

 Dokumkentacja zamówienia dostępna pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/0a839264-962f-42ec-ae14-dc46deb20571

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00361136 z dnia 2024-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58c5f0f3-27d1-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00361136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054013/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Miedzyzdroje

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej szczegółowo opisane są w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych.
Projektowana przebudowa zakłada:
Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej wraz z instalacjami wod.-kan., elektrycznymi i teletechnicznymi.
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 w zakresie budowy szybu windowego.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
• kompleksowy remont pomieszczeń
• wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w całym budynku szkoły
• wykonanie instalacji teletechnicznej
• wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej
• renowacja schodów wewnętrznych
• naprawa oraz malowanie ścian
• naprawa podłóg
• remont placu przed wejściem - otynkowanie murków, malowanie
• zwiększenie liczby stojaków na rowery i hulajnogi
• remont tarasu
• budowa szybu windowego
Wykonawca musi uwzględnić funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w całym etapie prowadzonych robót obiektu w szczególności z zapewnieniem dojazdu, dojścia, mediów i innych uwarunkowań dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obiektu.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych winien przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót zawierający szczegółowy zakres prac wraz z wraz z uwzględnieniem funkcjonowania placówki.
Gmina Międzyzdroje na realizację przedmiotowego zadania uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma.
Dla celów kalkulacji oferty należy przyjąć założenie, że wartość dofinansowania opiewa na kwotę 6 375 000,00 mln złotych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano - wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym nie opisującym przedmiotu zamówienia!!!!
Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia.
W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.
Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
Wykonawca opracowuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji robót przed podpisaniem umowy. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawia wartości, terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów prac obejmujących roboty budowlane. Harmonogram akceptuje Zamawiający. Harmonogram musi zawierać uwzględnienie przeprowadzenia prac na czynnym budynku.
Po stronie Wykonawcy leży powiadomienie gestorów sieci np.: Telekomunikacji, Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Firmy Teletechniczne o planowanej dacie rozpoczęcia inwestycji.

Kwota w wysokości 6 375 000,00 zł jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma, WKŁAD WŁASNY GMINY MIĘDZYZDORJE 1 125 000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 25,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane są pkt. 8 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowo opisane są w pkt.27 SWZ, oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kwota w wysokości 6 375 000,00 zł jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma, WKŁAD WŁASNY GMINY MIĘDZYZDORJE 1 125 000,00 zł.

2024-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 14:43