Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

RI.ZP.271.15.2023 - " Przebudowa wejścia na plażę "F" w ciągu ul. Rybackiej w Międzyzdrojach"

 Dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/bbba982b-4b15-4d7d-bf4c-974871ed0805

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00480864 z dnia 2023-11-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
" Przebudowa wejścia na plażę "F" w ciągu ul. Rybackiej w Międzyzdrojach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Przebudowa wejścia na plażę "F" w ciągu ul. Rybackiej w Międzyzdrojach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffa598ff-74b1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej opisane w są w pkt.14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis RODO - pkt 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis RODO - pkt 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Przebudowa istniejącego wejścia na plażę F oraz istniejących schodów i ramp dla niepełnosprawnych prowadzących na kładkę spacerową.
W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie nowej wzmocnionej nawierzchni zejścia przystosowanej do potrzeb ruchu pieszo-rowerowego.
Od strony miasta przewiduje się wykonanie płaskiego odcinka posiadającego nawierzchnię z płyt chodnikowych lub kostki betonowej na podbudowie drogowej. W tym celu przewiduje się niwelację terenu w obrębie zejścia oraz wykonanie nowych murów oporowych z siedziskami. Istniejące rampy i schody dla niepełnosprawnych ulegną przebudowie w celu dostosowania wejścia na kładkę spacerową do projektowanych rzędnych terenu.
Od strony morza przewiduje się wykonanie nawierzchni wzmocnionej w postaci płyty betonowej o szczotkowanej antypoślizgowej nawierzchni i nachyleniu od 10% do 25%, posadowionej na wierconych palach żelbetowych o śr. ok 400 mm i dł. ok 8,0 m
W ramach przebudowy fragmentu istniejącej kładki spacerowej oraz schodów i ramp dla niepełnosprawnych przewiduje się wykorzystanie istniejących pali z tworzywa sztucznego.
Przewiduje się wciskanie nowych pali z tworzywa sztucznego o średnicy ok. 200 mm metodą bezwibracyjną we wstępnie wywiercone otwory.
Pokład przebudowywanego odcinka kładki spacerowej oraz ramp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wykonany będzie z ryflowanej deski pomostowej imitującej drewno. Wszystkie nowoprojektowane elementy wykonane będą z tego samego materiału i w tej samej kolorystyce co istniejąca kładka spacerowa - kolor szary zbliżonym do RAL 7042. Projektowana kolorystyka jest spójna z wykonanymi wcześniej odcinkami kładki spacerowej.
Projektowane nachylenie wydmy po niwelacji odpowiadać będzie kątowi naturalnego osiadania piasku. Dodatkowo w celu stabilizacji wydmy przewiduje się obsadzenie skarp rodzimą roślinnością trawiastą posiadającą rozrośnięty system korzeniowy - piaskownica zwyczajna (Ammophilia Arenaria L.) i wydmuchrzyca zwyczajna (Horedelymus Europaeus L.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu szczegółowo opisana jest w pkt 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),
b) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, a utrudniające wykonywanie umowy,
c) gdy wystąpią zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemia), a utrudniające wykonywanie umowy,
d) gdy wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, jeżeli zakres przedmiotu umowy okaże się mniejszy niż przewiduje to projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiar.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobligowany będzie do aneksowania terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, o okres niezbędny do wykonania zobowiązań, o których mowa w § 8 i § 9, w terminie nie późniejszym, niż w ciągu 7 dni od dnia zmiany umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2, w terminie tam wskazanym. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w ust. 2.
4. Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną:
1) z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 – w wysokości 2% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,
2) z tytułu odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 2% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
Obie te kary podlegają kumulacji. Postanowienia § 10 ust. 3 – 5 stosuje się także do kar, o których mowa w niniejszym ustępie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2023-11-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
07 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
07 lis 2023, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
07 lis 2023, godz. 14:26