Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

RI.ZP.271.3.2023 - Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od molo do zejścia na plażę nr A w Międzyzdrojach

Dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem  https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/9305cf9b-3197-4479-96af-90988d278cbb

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00060965 z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od molo do zejścia A na plażę w Międzyzdrojach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od molo do zejścia A na plażę w Międzyzdrojach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2469327-9cb2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038557/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia „A”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Postępowanie prowadzone jest pn : ”Budowa parkingu buforowego "Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, obręb 19 w Międzyzdrojach” – znak sprawy: RI.ZP.271.1.2023.
4. Wykonawca przystępując do postępowania , akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, nie określa się limitu liczby plików.
11. Zamawiający informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12. W postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13. Ofertę, wraz z załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1 , 72-500 Międzyzdroje.
Tel.: 91 3275638, e-mail: um@miedzyzdroje.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@miedzyzdroje.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu buforowego" Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach – znak sprawy: RI.ZP.271.1.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od molo do zejścia na plażę nr A w Międzyzdrojach W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się kładkę spacerową na wydmach wraz z zejściami na plażę na odcinku od mola do zejścia na plażę A w Międzyzdrojach, a infrastrukturę techniczną w postaci oświetlenia terenu, monitoringu i pustej kanalizacji składającej się z rur osłonowych na potrzeby budowy przyłączy do przyszłych lokali usługowych na plaży i lokali gastronomicznych, których lokalizację wskazano w MPZP.
Szerokość projektowanej kładki jest zgodna z zapisami zawartymi w MPZP i wynosi od 3 do 4 m. Przewiduje się budowę kładki spacerowej prowadzonej ponad płaszczyzną wydmy.
Wszystkie elementy kładki spacerowej wykonane będą z tworzywa sztucznego i posadowione na palach z tworzywa sztucznego wbijanych w grunt. Przewiduje się wciskanie pali metodą bezwibracyjną we wstępnie wywiercone otwory.
Zejścia na plażę zaprojektowano formie schodów w tej samej technologii co kładka spacerowa.
Pokład kładki spacerowej wykonany będzie z ryflowanej deski pomostowej imitującej drewno. Balustrady wykonane będą z desek gładkich z tego samego materiału kładka spacerowa. Całość ścieżki spacerowej będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu na plaże D projektuje się rampę dla osób niepełnosprawnych w tej samej technologii co kładka spacerowa. W ciągu kładki projektuje się poszerzenia z miejscem na ławki o wym.: 1,5 x 5 m. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego projektuje się w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042. Projektowana kolorystyka jest spójna z wykonanymi wcześniej odcinkami kładki spacerowej.
Przy hotelu Vienna House Amber Baltic na długości około 60 m w miejscu istniejącej gabionowej opaski brzegowej zaprojektowano przebudowę tarasu hotelowego oraz posadowienie fragmentu kładki spacerowej na palach stalowych. Istniejące poszycie tarasu zostanie rozebrane. Pomiędzy istniejącymi palami stalowymi podtrzymującymi taras planuje się wykonanie dodatkowego rzędu pali o o150x12mm i długości wynoszącej 12,0 m. Pozostała część kładki, której przebieg pokrywa się z istniejącym gabionowym umocnieniem brzegu morskiego posadowiona zostanie na stalowych palach o o150x12mm i długości wynoszącej 12,0 m. W miejscu pali planuję się częściową rozbiórkę opaski – którą należy odtworzyć po wykonaniu pali. Aby nie spowodować pełnej rozbiórki gabionów – należy zastosować rurę osłonową o średnicy – 500-1000mm. Na stalowych palach planuje się wykonanie legarów i belek z kształtowników stalowych, na których zostanie wbudowane poszycie z tworzywa sztucznego - ryflowana deska pomostowa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7042 o wym.: 4x17 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i na tej podstawie należy wycenić ofertę.
Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności, wyraźnie niewyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, są lub staną się niezbędne do wykonania robót opisanych w dokumentacji technicznej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym służącym do wyceny przedmiotu zamówienia!!!!
2.3. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia.
2.4. W razie różnicy w treści dokumentów przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.
2.5. Materiały uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót, za wyjątkiem odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla ich zachowania.
2.6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2.7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie technologicznym, wydajnościowym i funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z założeniami SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji SWZ oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.

2.8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp.

2.9. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

2.10. Wykonawca opracowuje szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowego realizacji robót przed podpisaniem umowy. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawia wartości, terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów prac obejmujących roboty budowlane. Harmonogram akceptuje Zamawiający.
2.11. Po stronie Wykonawcy leży powiadomienie gestorów sieci np.: Telekomunikacji, Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Firmy Teletechniczne o planowanej dacie rozpoczęcia inwestycji.
2.12. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych wraz z kalkulacją cen jednostkowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45246500-8 - Roboty budowlane w zakresie promenad

45246510-1 - Roboty budowlane w zakresie deptaków

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej .Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie
roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy spacerowych ciągów pieszych lub spacerowych kładek dla pieszych z zastosowaniem elementów konstrukcji i nawierzchni z tworzyw sztucznych o wartości brutto równej lub wyższej od 3 500 000 PLN każda. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.:
"Kierownika Budowy: osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy klasy min. L, na stanowisku Kierownika Budowy, a okres pełnienia ww. funkcji obejmował całość realizacji zadania tj. od przekazania placu budowy do odbioru końcowego inwestycji.
"Kierownika robót sanitarnych: osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych urządzeń cieplnych, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
"Kierownika robót elektrycznych/teletechnicznych: osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegóły w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegóły w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegóły w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty
Wykaz Wycenionych Elementów Rozliczeniowych
Kosztorys ofertowy zgodny z WWER

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy :
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pod rygorem nieważności tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza następujące możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w zakresie wynikającym ze zmiany stawki tego podatku,
2) zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na warunkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2,
3) zmiana terminu zakończenia realizacji robót,
4) zmiana kadry przewidzianej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SWZ,
5) Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a) stawki podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia obejmować będzie kwotę, o jaką wzrośnie koszt wykonania zamówienia w związku ze zmianą czynników wymienionych w lit. a - d.
3. Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 będą możliwe na warunkach opisanych poniżej:
1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto: stawka podatku VAT ulegnie zmianie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów;
2) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto: wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niżej opisane zasady: Nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa zachodniopomorskiego, cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny.
3) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia brutto i terminu zakończenia realizacji robót: wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których udzielenie będzie możliwe na podstawie ustawy lub umowy, a których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
4) w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji robót: w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: działanie siły wyższej, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne (tzn. intensywne opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury, zalodzenie) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z uwagi na konieczność spełnienia wymogów technologicznych określonych w specyfikacjach technicznych, które będzie miało wpływ na harmonogram robót i termin realizacji przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
5)Terminu zakończenia realizacji robót: wystąpi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2023-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
26 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
26 sty 2023, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
26 sty 2023, godz. 13:54