Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

RI.ZP.271.5.2023 - "Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie - ETAP 1", w ramach realizacji zadania pn. "Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie - etap 1"

Dokumenty zamówienia dostępne pod adresem  https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/b9ff5ee8-410e-4d84-9393-8e5a2b6c886f

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00108923 z dnia 2023-02-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6a10ca6-b367-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038557/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmo-wania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Postępowanie prowadzone jest pn : „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”, w ramach realizacji zadania pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie – etap 1”
4. Wykonawca , akceptuje warunki określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
8.Zalecenia odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, nie określa się limitu liczby plików.
11. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12. W postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13. Ofertę, wraz z załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1 , 72-500 Międzyzdroje.
Tel.: 91 3275638, e-mail: um@miedzyzdroje.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@miedzyzdroje.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu buforowego" Dla zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę parkingu buforowego, wyposażonego w urządzenia OZE na działkach o nr 412/1,412/3,381/3,381/4,411 obręb 19 w Międzyzdrojach – znak sprawy: RI.ZP.271.1.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 314343,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”, w ramach realizacji za-dania pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie – etap 1”, zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, sporządzonym przez ICD Pracownia Projektowa Katarzyna Krasowska, ul. Szczerbcowa 1/15, 70-503 Szczecin oraz Decyzją nr 680/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, obejmującej „Budowę otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami modułowymi ,sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr geodezyjnych 169/1, 169/2 i 10, z obrębu nr 0024 w Lubinie, gm. Międzyzdroje, położonych przy ul. Głównej w Lubinie”.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Lubinie na części działki nr 169/1, 169/2 i 10, z obrębu nr 0024. Przewiduje się realizację inwestycji w dwóch etapach, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Przedmiotem wniosku jest realizacja Etapu 1, który obejmuje realizację strefy wejściowej z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest po południowej stronie ul. Głównej w miejscowości Lubin. Obszar inwestycji objęty wnioskiem składa się w części z 2 działek (169/1, 169/2) oraz działki drogowej – drogi gminnej (10 dr, ul. Główna), w której wskazano lokalizację przyłączy dla inwestycji. Teren pełni funkcję nieformalnego boiska, obecnie jest niezagospodarowany, niezurbanizowany, pokryty niską roślinnością, z pojedynczymi krzewami. Na przedmiotowym obszarze istnieją dwie wiaty rekreacyjne, z paleniskiem – grillem i 2 lampami solarnymi, które pozostają w niezmienionej formie i lokalizacji, w ramach projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z rysunkiem PZT001 – projekt zagospodarowania terenu.

Dla Etapu 1
Łączna powierzchnia terenu objęta opracowaniem wynosi dla Etapu 1 – 1 357 m2;

Zakres prac obejmuje - zagospodarowanie terenu, wg. przedmiarów robót, w tym:

1. Obiekty kubaturowe i małej architektury, w tym:
pawilon WC – modułowy o wymiarach na rzucie 6 x 3 m wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi: instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej oraz wyposażeniem instalacyjnym i meblowym.
2. Wykonanie powierzchni dojazdów i dojść – liczba miejsc postojowych, dla Etapu 1, w tym:
• powierzchnia dojazdów – przejazdy przy parkingach – geokrata – nośność 250t/m2 – pow. 183,54 m2;
• powierzchnia miejsc postojowych – parking dla samochodów osobowych – geokrata – nośność 250t/m2 – pow. 268 m2;
• powierzchnia utwardzonych dojść (chodniki) – pow. 305 m2 (chodniki z płyt betonowych 50x50 x 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową).
3. Zagospodarowanie - powierzchnia biologicznie czynna – pow. 297,5 m2 (min. wykaszanie chwastów i samosiewów, orka mechaniczna, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie z nawożeniem)
4. Krawężniki i obrzeża wg. przedmiaru robot
5. Inne elementy zagospodarowania terenu – 2 ławki solarne bezoparciowe.

6. Na terenie inwestycji zaprojektowano następujące instalacje zewnętrzne, w tym:
• Przyłącza: przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne – w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją.
• Przyłącza i instalacje elektryczne zewnętrzne – dla Etapu 1.

Uwaga
Z przedmiotu zamówienia wyłącza się obiekt modułowy wolnostojący o wymiarach 6 x 3 m wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (instalacja kanalizacji sanitarnej, elektrycznej) oznaczony jako Pawilon modułowy INFO – PUNKT.
Od strony działki o numerze 162 wyłącza się wykonania ogrodzenia w formie żywopłotu.

Inne informacje:

Zaprojektowane obiekty i urządzenia zlokalizowane są na działce/terenie wg. załącznika graficznego projektu zagospodarowania terenu.
Wjazd na teren przewidziano bezpośrednio z ul. Głównej ( działka nr 10 dr). Dojazdy szerokości min. 5 m, przejazdy miedzy miejscami min. 5,7 m. Nawierzchnie przepuszczalne. Zaprojektowano w sumie 21 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych).
W projekcie zastosowano wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - promieniowania słonecznego do wybranych elementów małej architektury – 2 ławek solarnych.

Założenia funkcjonalne i kompozycyjne
Głównym założeniem funkcjonalnym jest poprawa jakości istniejących terenów rekreacyjnych w nawiązaniu do jego walorów kulturowych i przyrodniczych.
W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu przewiduje się zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostępność do pawilonu modułowego WC oraz z oznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym przepisów :
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.Zdolności technicznej lub zawodowej :
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane o wartości po 300 000,00 zł brutto i więcej lub jedną o wartości minimum 500 000,00 zł brutto w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych z zagospodarowaniem terenu lub w zakresie robót drogowych lub robót z zakresu zagospodarowania terenu. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.: Kierownika Budowy: osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi bez ograniczeń lub im odpowiadające wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.: Kierownika Budowy: osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi bez ograniczeń lub im odpowiadające wydane na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących
Wykaz robót:Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy:
1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),
b) gdy wystąpią warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, a utrudniające wykonywanie umowy,
c) gdy wystąpią zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemia), a utrudniające wykonywanie umowy,
d) gdy wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz przedmiarze, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, jeżeli zakres przedmiotu umowy okaże się mniejszy niż przewiduje to projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiar.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobligowany będzie do aneksowania terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej niż pieniądz, o okres niezbędny do wykonania zobowiązań, o których mowa w § 8 i § 9, w terminie nie późniejszym, niż w ciągu 7 dni od dnia zmiany umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2, w terminie tam wskazanym. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w ust. 2.
4. Zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną:
1) z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 – w wysokości 2% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,
2) z tytułu odstąpienia od aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 2% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.
Obie te kary podlegają kumulacji. Postanowienia § 10 ust. 3 – 5 stosuje się także do kar, o których mowa w niniejszym ustępie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2023-02-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
24 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
24 lut 2023, godz. 09:32

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
24 lut 2023, godz. 09:32