Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

RI.ZP.271.7.2023 - Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I

Przejdź do załączników

Dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/23220edf-5539-484a-83e8-71eaef6dff06 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00132916 z dnia 2023-03-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„ Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje- etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje- etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34edff84-c18f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038557/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https: e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą:
Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I” – znak sprawy: RI.ZP.271.7.2023.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
8. Zalecenia do kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
10. Zamawiający dopuszcza format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
12. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
13. Ofertę, wraz z załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https:// e-propublico.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 29.1 Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

29.2 Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Międzyzdroje, Plac Ratuszowy 1 , 72-500 Międzyzdroje.
Tel.: 91 3275638, e-mail: um@miedzyzdroje.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@miedzyzdroje.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I – znak sprawy: RI.ZP.271.7.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
29.3 Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 29.4 Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4877048,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Część I :
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych.

Projektowana przebudowa zakłada:
• dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. zgodnie z ekspertyzą ppoż.
• dostosowanie zapleczy sanitarnych do obowiązujących przepisów oraz potrzeb użytkowników,
• dostosowanie do potrzeb dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania,
• kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń,
• zapewnienie dostępu zarówno do budynku jak i na poszczególne kondygnacje osobom niepełnosprawnym ruchowo (osób poruszających się na wózkach) obejmujących budowę dźwigu osobowego;
• dostosowanie pomieszczeń kuchni do nowych potrzeb, umożliwiających sporządzanie posiłków;

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
− demontaż istniejących urządzeń
− demontaż balustrad
− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
− demontaż istniejącej termoizolacji budynku
− wykonanie wyburzeń
− rozbiórka schodów i klatki schodowej
− częściowa rozbiórka stropu
− demontaż rynien i rur spustowych
− wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego
− wykonanie projektowanych stropów
− poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, wykucie nowych okien oraz częściowe zamurowania
− wykonanie podciągów i nadproży
− wykonanie zamurowań
− wykonanie nowych ścian murowanych oraz w zabudowie lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych
− przeniesienie istniejącego hydrantu oraz montaż nowych na każdej kondygnacji
− wykonanie nowych posadzek
− tynkowanie ścian i sufitów
− malowanie ścian i sufitów
− montaż płytek ściennych i podłogowych
− montaż wykładziny PCV
− montaż poręczy na istniejących klatkach schodowych
− montaż urządzeń sanitarnych (biały montaż + stelaże podtynkowe)
− montaż oświetlenia
− wykonanie termoizolacji ścian i dachu budynku
− wykonanie hydroizolacji pionowej ścian wraz z wykonaniem iniekcji
− podniesienie ścian attykowych w związku z termoizolacją oraz kominów
− wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
− wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami
− wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
− wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej
− wymiana instalacji centralnego ogrzewania
− wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla kuchni wraz z centralą nawiewno-wywiewną zlokalizowaną w przyziemiu
− wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń
− wykonanie obudowy wszystkich instalacji
− wykonanie obudów grzejników
− montaż dźwigu towarowego i osobowego
− montaż nowych rynien i rur spustowych
Wykonawca musi uwzględnić funkcjonowanie przy budynku przedszkola w całym etapie prowadzonych robót obiektu Żłobka Miejskiego w szczególności z zapewnieniem dojazdu, dojścia, mediów i innych uwarunkowań dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obiektu Żłobka.

CZĘŚĆ II :
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie w zakresie budowy szybu windowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia zakończenia robót budowlanych.
Projektowana przebudowa zakłada:
- zapewnienie dostępu zarówno do budynku jak i na poszczególne kondygnacje osobom niepełnosprawnym ruchowo (osób poruszających się na wózkach) obejmujących budowę dźwigu osobowego;
- dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż. poprzez wydzielenie stref pożarowych, zapewnienie dwóch wyjść ewakuacyjnych oddalonych od siebie o 5m z pomieszczenia auli oraz zmianę lokalizacji istniejącego hydrantu,
- kompleksowy remont holu wraz z wymianą stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach, w części budynku objętej przebudową;

SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH
PIWNICA
- Rozbiórka ściany wewnętrznej,
- Skucie posadzek,
- Rozbiórka stropu,
- Wykonanie płyty fundamentowej szybu windowego
- Wymurowanie ścian projektowanych,
- Demontaż okna i zamurowanie otworu,
- Wykonanie instalacji elektrycznej,
- Odtworzenie posadzki,
- Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
- Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
- Malowanie ścian holu,

PARTER
- Rozbiórka ściany wewnętrznej,
- Skucie posadzek,
- Rozbiórka stropu,
- Wymurowanie ścian projektowanych,
- Wykonanie instalacji elektrycznej,
- Wykonanie nowego stropu,
- Odtworzenie posadzki,
- Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
- Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
- Malowanie ścian holu,

PIĘTRO
- Wykucie otworu w ścianie,
- Zamurowanie istniejącego otworu w ścianie,
- Wykonanie schodów,
- Skucie posadzek,
- Rozbiórka stropu,
- Wymurowanie ścian projektowanych,
- Wykonanie instalacji elektrycznej,
- Wykonanie nowego stropu,
- Odtworzenie posadzki,
- Wykonanie ścian w konstrukcji lekkiej,
- Demontaż i przeniesienie hydrantu,
- Demontaż drzwi wewnętrznych i montaż nowych,
- Skucie tynków na ścianach holu i wykonanie nowych,
- Malowanie ścian holu,
Wykonawca musi uwzględnić funkcjonowanie budynku Szkoły Podstawowej w całym etapie prowadzonych robót obiektu w szczególności z zapewnieniem dojazdu, dojścia, mediów i innych uwarunkowań dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania obiektu .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45313100-5 - Instalowanie wind

45421145-2 - Instalowanie rolet

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

39290000-1 - Wyposażenie różne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym przepisów (o ile dotyczy):
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (o ile dotyczy):
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
3. Zdolności technicznej lub zawodowej (o ile dotyczy):
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie
roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, przebudowy obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o wartości brutto równej lub wyższej od 3 500 000 PLN każda. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

b) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.:
• Kierownika Budowy: osoba posiadająca co najmniej niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• Kierownika robót sanitarnych: osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych urządzeń cieplnych, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
• Kierownika robót elektrycznych/teletechnicznych: osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania szczegółowo opisane są w SWZ , oraz w projekcie umowy będącym załącznikiem do niniejszego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2023-03-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
13 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
13 mar 2023, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
30 cze 2023, godz. 09:08