Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach

 

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00100003 z dnia 2024-02-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYZDROJE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Międzyzdroje

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@miedzyzdroje.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.miedzyzdroje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e34059a8-c745-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054013/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku RODO zawarte są w pkt. 30 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku RODO zawarte są w pkt. 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.ZP.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogólnym zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach", 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 61B, na działce numer ewidencyjny 100/1, obręb 0019 Międzyzdroje.

Wykonanie zadania polega na wymianie istniejących zewnętrznych opraw metalohalogenkowych na oprawy energooszczędne typu LED, zgodnie z normą PN-EN 12193 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie" dla II klasy rozgrywek.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace i roboty budowlane:
1) demontaż istniejących/starych opraw oświetlenia zewnętrznego - metalohalogenkowych w ilości 20 sztuk z 8 masztów/słupów oświetleniowych typu MABO 18;
2) dostawę opraw oświetleniowych, spełniających normy PN-EN 12193 dla pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną dla II klasy rozgrywek sportowych, mając na uwadze, że łączna moc zainstalowanych opraw nie może przekroczyć 25 kW;
3) montaż nowych opraw typu LED na istniejących masztach/ słupach oświetleniowych wraz z modernizacją oprzewodowania i szaf rozdzielczych;
4) wywóz i utylizacja zdemontowanych opraw metalohalogenkowych i materiałów rozbiórkowych;
5) Wykonanie pomiarów i sporządzenie odpowiednich protokołów z badań;
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej na bazie istniejącej dokumentacji projektowej, która stanowiła załączniki do Decyzji pozwolenia na budowę nr 179/VI/03 - Boś.KB.7351/174/M/2003 z dnia 25.06.2003 r. oznaczonej jako zał. nr 13 - Sieć zewnętrzna Branża elektryczna i nr 14 - Sieć wewnętrzna obiektu, budynek główny i VIP Branża Elektryczna - zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Zamawiający od Wykonawcy oczekuje:
1) wykonania zamówienia, z uwzględnieniem najważniejszych wymagań stawianych nowoczesnym systemom oświetlenia obiektów sportowych zawartych w normach, przepisach oraz zaleceniach międzynarodowych federacji sportowych. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wymagania normatywne, komfort gry i oglądanie widowiska oraz koszty inwestycyjne, eksploatacji i przeglądów.
2) spełnienia podstawowych kryteriów oświetleniowych, którymi są:
• natężenie oświetlenia poziome (Eh) i pionowe (Ev),
• równomierność oświetlenia,
• olśnienie,
• barwa światła i oddawanie barw.
3) przeprowadzenia na wniosek Oferenta wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem technicznym istniejącego oświetlenia, który był przedmiotem inwestycji w 2003 i 2004 roku pn. "Modernizacja stadionu miejskiego im. W. Komara i T. Ślusarskiego w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61b, w szczególności stanu opraw oświetleniowych zewnętrznych, masztów/słupów oświetleniowych, na których planuje zamontować się nowe oprawy LED, sieci zewnętrznej i wewnętrznej na stadionie miejskim oraz zakresem prac objętych przedmiotowym zamówieniem.
4) po zawarciu umowy - wykonania projektu koncepcyjnego przedstawionego do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dot. wyboru typu opraw LED wraz z ich parametrami technicznymi oraz ilości opraw do zamontowania, spełniających normy PN-EN 12193 dla pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną dla II klasy rozgrywek sportowych, mając na uwadze, że łączna moc zainstalowanych opraw nie może przekroczyć 25 kW;
5) przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów prac na stadionie miejskim w Międzyzdrojach,
6) udzielenia gwarancji na zamontowane oprawy LED, zgodnie z kartą gwarancji udzieloną przez producenta opraw na minimum 24 miesiące oraz na wykonanie robót montażowych na minimum 36 miesięcy stanowiących przedmiot zamówienia.
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej na bazie istniejącej dokumentacji projektowej, która stanowiła załączniki do Decyzji pozwolenia na budowę nr 179/VI/03 - Boś.KB.7351/174/M/2003 z dnia 25.06.2003 r. oznaczonej jako zał. nr 13 - Sieć zewnętrzna Branża elektryczna i nr 14 - Sieć wewnętrzna obiektu, budynek główny i VIP Branża Elektryczna - zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane są w pkt 8 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pod rygorem nieważności tylko w formie pisemnej
w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia,
2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,
3) zmiany na polecenie Zamawiającego,
4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy,
5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 6 Umowy.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisane są w § 12- w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

2024-02-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=99b18dc5-8964-4107-af58-05164e9aef7d


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Olejniczak

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marta Trojan

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 15:50

Osoba aktualizująca informacje

Marta Trojan

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 16:59